15.11.2022

Gas.be herhaalt haar ondersteunende actie voor biomethanisatieprojecten.

Hernieuwbaar gas, dat al veel wordt gebruikt in Europa en wereldwijd, is begonnen met de uitrol in België. Biomethaan wordt sinds eind 2018 in Merksplas in Vlaanderen in het aardgasnet geïnjecteerd. In 2020 en 2021 werden nieuwe injectiepunten in FleurusQuevy en Antwerpen operationeel. In het zuiden en het noorden van het land zijn meer dan twintig projecten op de tafel. Biomethaan bezit dezelfde eigenschappen als aardgas - en kan zonder problemen in het bestaande netwerk worden geïnjecteerd - maar door zijn wijze van productie, uit grotendeels landbouwafval, is zijn ecologische voetafdruk uitzonderlijk: afhankelijk van de grondstof gebruikt voor de productie van biogas wordt de CO2-uitstoot soms volledig geneutraliseerd. Om de biomethanisatieprojecten te stimuleren, herhaalt Gas.be haar ondersteunende actie ook dit jaar. 

Criteria voor de toekenning van de premie voor een biomethaanproductie-installatie voor gasinjectie in het transport- of distributienetwerk of voor bevoorrading van een bio-CNG station 

  1. De premieaanvraag moet betrekking hebben op een biomethaanproductie-installatie voor de injectie van biomethaan in het transport- of distributienet van aardgas of om een bio-CNG station te bevoorraden.
  2. De installatie is nieuw of gekoppeld aan een bestaande biogasproductie-eenheid.
  3. De installatie moet in België gevestigd zijn en eigendom zijn van een natuurlijke of rechtspersoon die in België verblijft of er zijn zetel heeft.
  4. De aanvraag moet tussen 15 november 2022 en 31 december 2022 worden ingediend via het formulier dat beschikbaar is hier. Dit moet naar het e-mailadres info@gas.be  of naar volgend postadres worden gestuurd: Gas.be, Premie Biomethaan, Masuiplein 15, 1000 Brussel.
  5. Bij de aanvraag moet de door de bevoegde gewestelijke overheid afgegeven definitieve vergunning zitten. Tegen deze vergunning is geen beroep meer mogelijk. Indien de premieaanvraag op geldige wijze wordt ingediend, wordt een bedrag van 40 000 EUR gereserveerd op de begroting van het jaar van indiening van de aanvraag. Als het aantal aanvragen het jaarlijks voorziene budget overschrijdt, bepalen datum en uur van ontvangst van de e-mail of datum van ontvangst van de postverzending de projecten waarvoor het bovengemelde bedrag zal worden gereserveerd.
  6. De premies worden toegekend tot het jaarlijks toegekende budget is opgebruikt. Gas.be zal laten weten wanneer het budget is opgebruikt. De premie sluit geen andere premies of subsidies die door andere overheids- of particuliere instanties worden toegekend uit.
  7. De uitvoering van de installatie moet voldoen aan de bestaande federale en/of gewestelijke regelgeving. Een erkend organisme moet de conformiteit van de installatie controleren voordat deze in gebruik wordt genomen.
  8. De premie wordt uitbetaald na ontvangst van een kopie van het attest van inbedrijfstelling van de installatie.
  9. De installatie moet worden uitgevoerd in overleg met de beheerder van het transport- of distributienetwerk van aardgas en in overeenstemming met de voorschriften uit het document "G8/01- Voorschriften voor de gedecentraliseerde injectie van aardgas, Synergrid, mei 2020".
  10. Bij niet-naleving van de in de punten 9 en 10 bepaalde voorwaarden kan de toekenning van de premie worden opgeschort en/of kan de in punt 5 bedoelde budgetreservering worden geannuleerd.

Download hier de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Biomethaan Circulaire economie CO2 uitstoot Groengas Verwarmen op gas LNG Nieuws